RAMOWY ROZKŁAD DNIA NIEDŹWIADKÓW

6.00-8.00 – Schodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami. Zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna,  praca wyrównawcza lub z dzieckiem zdolnym. Gry dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 –  Czynności porządkowe w sali. Doskonalenie nawyków higienicznych oraz czynności samoobsługowych w łazience, przygotowanie do śniadania.

8.15-9.00 – Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami.

9.00-9.30 – Czynności higieniczne po śniadaniu, mycie zębów. Przygotowanie sali do zajęć wychowawczo-dydaktycznych.

9.30-10.00 – Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska pobudzającego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, literaturą, muzyką.

10.00-11.30 – Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na placu zabaw. Dobór zajęć uzależniany jest od pogody i pory roku.

11.30-12.00 – Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30 – Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku. Ćwiczenia w umiejętności posługiwania się sztućcami. Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12.30-13.30 – Poobiednia relaksacja, leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, literatury dziecięcej, wyciszenie. Wdrażanie zasady mówienia umiarkowanym głosem.

13.30-13.45 – Czynności samoobsługowe, higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.

13.45-14.15 – Podwieczorek, kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

14.15- 15.00 – Zabawystymulujące rozwój dziecka,gry i zabawy edukacyjno-badawcze, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne.

15.00-17.00 – Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe.Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze lub z dziećmi zdolnymi. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.