Ramowy rozkład dnia niedźwiadków

6.00-8.00 - Schodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami. Zabawy w kącikach tematycznych wg inwencji dzieci. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna,  praca wyrównawcza lub z dzieckiem zdolnym. Gry dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 -  Czynności porządkowe w sali. Doskonalenie nawyków higienicznych oraz czynności samoobsługowych w łazience, przygotowanie do śniadania.

8.15-9.00 - Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami.

9.00-9.30 - Czynności higieniczne po śniadaniu, mycie zębów. Przygotowanie sali do zajęć wychowawczo-dydaktycznych.

9.30-10.00 - Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego. Nabywanie umiejętności przez działanie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska pobudzającego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, literaturą, muzyką.

10.00-11.30 - Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na placu zabaw. Dobór zajęć uzależniany jest od pogody i pory roku.

11.30-12.00 - Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30 - Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku. Ćwiczenia w umiejętności posługiwania się sztućcami. Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12.30-13.30 - Poobiednia relaksacja, leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, literatury dziecięcej, wyciszenie. Wdrażanie zasady mówienia umiarkowanym głosem.

13.30-13.45 - Czynności samoobsługowe, higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.

13.45-14.15 - Podwieczorek, kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

14.15- 15.00 - Zabawystymulujące rozwój dziecka,gry i zabawy edukacyjno-badawcze, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne.

15.00-17.00 - Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe.Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, zajęcia wyrównawcze lub z dziećmi zdolnymi. Kontakty z rodzicami - rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.